ఇస్మార్ట్ విలన్ | Radiation Effects on Human Health With Mobile Phone Usage | 10TV News

ఇస్మార్ట్ విలన్ | Radiation Effects on Human Health With Mobile Phone Usage | 10TV News

6 comments

  1. మనిషి అవసరాలకోసం కనిపెట్టిన టెక్నలజీ ప్రతీ గ్యడ్జెట్ మన ప్రాణలపైకీ వస్తోంది

  2. మంచి విషయాలు చెప్పారు. అందరూ రోజూ పరిమితకాలం మాత్రమే సెల్ ఫొన్ వాడితే వారి ఆరోగ్యాన్ని వారు కాపాడుకోవచ్చు.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *