അവകാഡോ/വെണ്ണപ്പഴം ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്തുകൊണ്ട് ? Avocado Butter Fruit The Super Food| Nutann Health

അവകാഡോ/വെണ്ണപ്പഴം ഒരു  സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്തുകൊണ്ട് ?  Avocado Butter Fruit The Super Food| Nutann Health


2 comments

  1. അവോക്കാഡോ/ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണപ്പഴം ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് ആണ് . നിങ്ങളറിയേണ്ടതെല്ലാം , കേരളത്തിലെ വായനാടിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവോക്കാഡോ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് വളർത്താൻ എളുപ്പമാണ്. Why avocado becomes a super food in foriegn countries? Just spend your 4 minutes to watch this video and understand …

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *