വെരികോസ് വൈൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സുഖപ്പെടുത്താം | varicose veins malayalam health tips

വെരികോസ് വൈൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സുഖപ്പെടുത്താം | varicose veins malayalam health tips

11 comments

  1. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വെരികോസ് വൈൻ പൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്താം. Vinaseal എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ. കൂടുതൽ അറിയാൻ ബന്ധപ്പെടുക : +91 9656 000 610

  2. അമ്മക്ക് ഉണ്ട്, ചികിത്സാ ചിലവ് എത്ര വരും

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *